AStart

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından desteklenen Astart olarak internet sitemizi ziyaret etmenizden, proje ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı doğrultusunda gizliliğiniz bizim için son derecede önemlidir. Hizmet ve faaliyetlerimizin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zaman zaman sizden gerekli kişisel verilerinizi talep edebiliriz. Gizliliğinize saygı gösterdiğimiz ve bize iletebileceğiniz bilgilerinizi korumaya kararlı olduğumuz için bu metni hazırladık. Böylece verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla topladığımızı, kimlerle paylaşabileceğimizi ve bu konudaki haklarınızı detaylı şekilde öğrenebileceksiniz.   

Bu metin, sadece kişisel verilerinizin korunmasına ilişkindir. Kanun’da yer alan tanım doğrultusunda kişisel veri; gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak ifade edilmektedir. Astart olarak bu kapsama giren kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği hallerde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

Bu sayfa; zaman zaman Astart’ın ve sizlerin ihtiyaçlarını sağlamak veya kişisel veriler mevzuatındaki değişiklikleri yansıtmak üzere güncellenebilir. Astart olarak tüm bu değişiklikleri web sitemizde yayınlayacak ve ayrıca verilerinizi işlemeden önce sizinle paylaşacağız. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin hukuka uygun bir biçimde işlendiği ve gizliliğinize önem verildiği konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz bakımından muhatabınız da veri sorumlusu olacaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatını haiz kişi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 4593 sicil numarası ile kayıtlı, 0068006132739588 Mersis numaralı, şirket merkezi Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. No:31 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’dir.

b) Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenebilecektir?

Kişisel verilerinizi; projemiz çerçevesinde sunulan hizmetler için ticari ve hukuki bakımdan gerekli süreçleri yerine getirebilmek, projeye ilişkin konularda sizlerle iletişim içerisinde olabilmek, projemiz kapsamında sunulan hizmetleri sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirerek sizlere katkı sağlayabilmek, projemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve projemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojilerinin alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla işleyebiliyoruz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgilere http://astart.ist internet adresinde bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızdan erişebilirsiniz.

c) Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Sizden topladığımız kişisel verilerinizi; fikirlerinizi daha etkin bir biçimde değerlendirebilmek ve proje kapsamındaki amaçlarınıza kısa vadede ulaşabilmeniz amacıyla iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortağımız diğer platform ve merkezlere, bu site üzerinden projemiz hizmetlerinin satış ve pazarlamasının yapılması ile projemiz kapsamında sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek sizlere katkı sağlanabilmesi, projemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve projemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojilerinin alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabiliyoruz.

d) Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden birisine dayalı olarak işlenebilecektir. Ayrıca verileriniz internet aracılığıyla otomatik yollarla ya da sözlü, yazılı olarak otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleri tarafımıza iletmeniz halinde; niteliğine göre en kısa sürede ve her durumda en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, kişisel veriler mevzuatındaki ücret esas alınarak sizden uygun bir bedel talep edebiliriz. Taleplerinize ilişkin bize ulaşabileceğiniz yöntemler aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:

  • Yazılı talebinizin ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak No.31, Beykoz, İstanbul” adresine iletilmesi ya da
  • Talebinizin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun anadolusigorta@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yollarından birini tercih edebilirsiniz.