Şartlar ve Koşullar

MADDE 1 – Genel Bakış

Anadolu Sigorta Astart, sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler (websiteleri ve akıllı telefon
uygulamaları dahil) oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan girişimleri değerlendirip jüri elemesinden sonra seçilen girişimlerin ilgili kuluçka merkezlerine yönlendirerek yararlanmasını sağlayacak bir organizasyondur. Astart, sigortacılığa ve ilgili alanlara ilişkin hizmet ve uygulamalar geliştirmek amacıyla geniş bir profile hitap eden bir organizasyondur.

Belirli bir göreve, projeye, girişime (hepsi birlikte ‘’iş’’ olarak anılacaktır.) ilişkin olarak birlikte bir Ekip, grup olarak çalışmaya istekli, farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılardan ekipler (aşağıda tanımlanacaktır) kurulur.

İşbu Taahhütname, Astart platformunu ziyaret ederek, kuluçka merkezleri olanaklarından yararlanacak girişimci veya girişimci adayı grupların ve bu grubu oluşturan tüm üyelerin uymaları gereken kuralları tam ve eksiksiz olarak bildiklerini ve ilgili tüm hüküm ve şartları kabul ettiklerini güvence altına almak için hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Astart’ın Organizasyonu ve Kapsamı

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bundan böyle “Anadolu Sigorta” olarak anılacaktır.

Anadolu Sigorta Astart başvuru koşulları, görevler ve amaçlarına ilişkin ek bilgi [http://www.astart.ist] web sitesinde (bundan böyle “Web sitesi”) ve/veya Anadolu Sigorta tarafından seçilebilecek diğer mecralarda
sunulacaktır.

Programa katılmak isteyen ekipler, Web sitesi üzerinden gerekli olan alanları doldurarak ve gizlilik anlaşmasını kabul ederek sürece dahil olurlar.

MADDE 3 – Katılım Şartları

3.1. Astart’a kayıt; 15 Haziran – 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında web sitesi üzerinde yer alan form doldurularak yapılır. Kayıt esnasında, Astart fikrine ilişkin sunum, daha önce yapılan benzer çalışmalara ait -referans niteliğinde- dokümanlar (yazılı, işitsel veya görsel olabilir) kayıttaki bilgilere ek olarak, Ekip üyelerinin özgeçmişleri (zorunlu) ve ilgili olduğu düşünülen diğer dokümanlar (isteğe bağlı) başvuruya eklenir.

Anadolu Sigorta, katılım durumuna göre başvuru tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2. Astart katılımcıları madde 2’de yer alan Girişim tanımına uygun niteliklere haiz olmak durumundadır.

3.3. Astart’da yer alma hakkı elde etmek için, ekip üyesi katılanların tamamının reşit olması gerekir (bundan böyle“Katılımcı(lar)” olarak anılacaktır).

Anadolu Sigorta’nın kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları, acenteler, ajanslar, Anadolu Sigorta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak iş ilişkisi içerisinde bulunan tüm iş ortakları (bu şirketlerin kadrosunda çalışan personel ve danışmanlar) Astart’da yer alamaz.

3.4. Katılımcı ekip, Astart’da görev almak için sadece tek bir başvuru yapabilir. Girişimin içerisinde yer alan kişi sayısının 1’den fazla olması durumunda tüm Katılımcıların ayrı ayrı kayıt yaptırması gerekmemektedir. Girişimi temsilen bir Katılımcı tarafından tek defada yüklenebilir.

Katılımcılar, Astart’a kayıt olarak, bu şartnamedeki Şart ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar. Kayıt olmak için, başvuru formu sonrası, Şartname’nin de okunup kabul edildiğine dair bir onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuk tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.

Kaydı takiben, Katılımcılar başvurunun alındığına dair teyit e-postası alacaklardır. Ön değerlendirmeden geçen ekiplere aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.

3.5. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri,
Anadolu Sigorta tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Anadolu Sigorta iptal
sebeplerini değerlendirme ve bunlara sonuç bağlama konusunda tek başına ve münhasıran yetkilidir.

Astart’a katılabilmek için Anadolu Sigorta tarafından başvurunun ön eleme sonrası onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Anadolu Sigorta, eksik ve/veya yanlış bildirilen yetenek ve/veya beklentilerinin bir nedenle
karşılanamaması, yanlış bildirimin sonradan ortaya çıkması hali dahil ancak bu sayılan sebeple sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle kaydı onaylamayabilir, yapılmış olan kaydı iptal edebilir. Anadolu Sigorta onay ve iptal sebeplerini değerlendirme ve bunlara sonuç bağlama konusunda tek başına ve münhasıran yetkilidir.

Türkiye saati ile 20 Temmuz 2018 tarihi saat 18:00’den sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sürenin sona ermesinden sonra alınan kayıtlar hiçbir şekilde programa dahil edilmeyecektir.

Katılımcı başına sadece bir ekip içerisinde olmak koşuluyla tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Katılımcılar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla, özgeçmişlerini de iletmek zorundadırlar. Bu özgeçmişte, katılımcının; iletişim bilgileri, adres, doğum tarihi, iş durumu, tecrübeleri, eğitim durumu, var ise sertifikaları gibi bilgiler de yer almalıdır. Katılımcı, bu beyanlarda doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun hareket etmek zorundadır.

BAŞVURU AŞAMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Astart’a başvuru aşamasında ve sonrasında, tarafımızca yazılı ve sözlü paylaşımlar da dahil olmak üzere beyan ettiğimiz tüm içerikte:

Verdiğimiz her türlü bilginin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını,
İş, proje, geliştirme fikrinin özgün ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan tüm mali ve manevi hakları kullanma yetkisinin üçüncü kişilere devir yetkisini de kapsar şekilde sadece grup üyelerimize ait olduğunu, Kullandığımız her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın, fikrin ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğunu, gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına tecavüz edilmediğini, varsa gerekli telif ve lisans bedellerinin ödendiğini ve bu hakların devir alındığını, haksız rekabete konu olabilecek hiçbir hukuka aykırı nitelikte eylemde bulunmadığımızı ve bulunmayacağımızı, bu kapsamda üçüncü kişilerden gelebilecek hak veya tazminat taleplerinden herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın münferiden, müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu,

Her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya fikrin fikri mülkiyet hakları konusunda ürünün veya
tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunda, oluşabilecek her türlü sonuçtan münferiden, müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu, böyle bir durum oluştuğu takdirde, Anadolu Sigorta’yı derhal yazılı olarak bilgilendireceğimizi,

Bu aşamalarla ilgili yükümlülüklerimiz kapsamında aksi bir durumun ve/veya üçüncü tarafların iddiaların ortaya çıkması ve/veya gündeme gelmesi durumunda, Anadolu Sigorta tarafından başvuru aşaması ile ilgili yükümlülüklerimize aykırı hareket ettiğimize dair kanaat getirilmesi halinde Astart’tan süreli veya süresiz olarak çıkarılabileceğimizi ve böyle bir durumda bu projeye ilişkin olarak o tarihe kadar almış olduğumuz her türlü doğrudan destek, ödül ve kullanımıma verilen sair kaynakları aynen iadesi mümkün olmayan nakit karşılıklarını derhal iade etmek zorunda olduğumuzu, bu iade ile ilgili grup üyeleri olarak müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu bildiğimizi ve bu hususta herhangi bir hak ve iddiada bulunmayacağımızı, bu konudaki tek muhatabın ise şahsımızın olduğunu, peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

MADDE 4 – Astart’ın İlerleyişi

4.1. Başvuru

Başvurular 15 Haziran – 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Web sitesi üzerinden alınacaktır. Zorunlu alanların eksiksiz doldurulması ve gerekli olan dokümanların paylaşılması zorunludur. Eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.1.1. Ön Eleme

Eleme Astart ekibi ve belirlenen jüri tarafından yapılacaktır. Elemeyi geçen girişimcilere e-posta yoluyla
bilgilendirme yapılacaktır.

4.1.2. Jüriye Proje Sunumu

7 Ağustos 2018 tarihinde Kolektif House – Workup alanında ön elemeyi geçen girişimler beş (5) dakikadan fazla sürmeyecek şekilde sunumlarını yapacaklardır. Soru-cevap için iki (2) dakikalık bir kısım olacaktır. Astart’da her bir Girişim, Jüri’ye aşağıda belirtilenleri kapsayan bir sunum yapmalıdır:

– Kullanım senaryosu
– Bir şablon veya fonksiyonel demo tanımı (bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır).

Sunumlar, Türkçe düzenlenmiş olmalıdır.

Sunumların ardından jüri, Workup içerisine girmeyi hak eden 3 girişimi seçmek için değerlendirecektir.

4.1.3. Kazananlar

Sunum sonrasında jürinin seçeceği 3 girişim e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

4.1.4. Ödül

Kazananların açıklanmasının ardından seçilen girişimler Workup şartnamesini ve gerekliliklerini tamamlayarak önkuluçka merkezine girmeye hak kazanır.

Yukarıda tanımlandığı üzere Astart’ın çizelgesi ve ilerleyişi Anadolu Sigorta’nın takdirine göre değişiklik gösterebilir.

4.2. Proje'nin Özellikleri

Katılımcı, Anadolu Sigorta’ya, Astart’da oluşturulan Proje’nin tüm unsurlarını ve ilgili tüm dokümanları 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 18:00’den geç olmayacak şekilde teslim edecektir.

Katılımcı, Anadolu Sigorta tarafından belirlenecek şartlar ve aşağıda belirtilenlere göre Anadolu Sigorta’nın Astart sırasında serbestçe hareket etmesi ve analiz yapmasına olanak tanıyan tüm unsurları Anadolu Sigorta’ya teslim edecektir.

4.3. Katılımcıların Özellikleri

Katılımcı, herhangi bir şekilde 3.kişilerin hak sahibi olduğu, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fikri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir Proje’yi Anadolu Sigorta’ya vermemesi gerektiğini kabul eder. Katılımcı, işbu şartname dahilindeki projenin; özgün, münhasıran kendisi tarafından yaratıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – Jüri ve Seçme Süreci

5.1. Başvuru

Anadolu Sigorta’nın üst düzey yöneticilerinden ve/veya dışardan uzmanlardan oluşan bir jüri (bundan böyle “Jüri” olarak anılacaktır) ekiplere ait her bir Proje’yi değerlendirecek ve kazanan ekipleri seçecektir.

5.2. Ön Eleme

Astart’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan ekipler, Jüri tarafından seçilecektir.
 
Jüri, ekiplerin Projelerinden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır.
 
Jüri, özellikli Proje(ler)e kendi isteğine bağlı olarak ilave özel ödüller verebilir.
 
Kazananlar; 27 Temmuz 2018 tarihinde e-posta üzerinden duyurulacaktır.
 
Anadolu Sigorta, kazanan ekipleriseçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir (özellikle nisap, oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)
 
Ön eleme Jürisi, Katılımcıları özgeçmişlerine göre değerlendirirken, kazananı belirleyecek olan Jüri; müşteri için yaratılan değer; temalara uygunluk; uygulanabilirlik, yaratıcılık, özgünlük ve ekip çalışması gibi kriterlere göre değerlendirecektir:
 
Katılımcılar, Jürilerden her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, jürinin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

MADDE 6 – Ödüller

6.1. Astart, birden fazla yaratıcı insanın belirli bir sürede, belirli bir fikre ilişkin hayallerini tasarlayarak; yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ekip çalışması ahengiyle üretime dönüştürdükleri bir organizasyondur.
Kazanma süreci, aşağıda belirtilmekte olan çeşitli ödüllerle (bundan böyle “Ödül”) desteklenir.

Ödül: Şeçilen girişimler Workup ön kuluçka merkezine doğrudan kabul olur. Kabul edilme ve Workup
şartnamesini imzaladıktan sonra Workup kurallarına tabiidir.

Dereceye giren projeler, Astart web sitesinde ve projenin iletişim çalışmalarında da duyurulacaktır.

6.2. Astart sonrasında verilen ödül, herhangi bir nedenle, herhangi bir türden anlaşmazlığa neden olmayacak, değiş tokuş edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

Anadolu Sigorta, ödülleri değiştirme konusunda tek taraflı olarak mutlak yetkiye sahip olup katılımcıların bununla ilgili herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Anadolu Sigorta, kazansın veya kazanmasın, Ekip’lere ayrı bir sözleşmede tanımlanması gereken ek şartlara tabi olarak, katılım yükümlülüğü getirmeksizin herhangi bir Proje’nin finansmanında ve geliştirilmesine katılmasını teklif edebilir.

MADDE 7 – Veri Gizliliği

Astart’a katılmak amacıyla, Katılımcılar, Anadolu Sigorta’ya, web sitesi üzerinden adlarını, soyadlarını, cep
telefonu numaralarını, özgeçmişlerini ve e-posta adresleri ile isteğe bağlı olarak Projeleriyle ilgili tanımları

sağlayacaklardır.
 
Her bir Katılımcı, Astart’da yer almak amacıyla yukarıda belirtilen gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz.
 
Gereken kişisel veriler, Astart’ın idare ve organizasyonu için Anadolu Sigorta veya iş ortağı tarafından toplanır veişlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, Astart’ın idare ve organize etmekle yükümlü Anadolu Sigorta ve iş ortaklarıyla sınırlıdır.
 

Yarışma sonrası Astart’a yapılan ancak listeye girmeyen bireysel başvurular silinecektir. Astart’a katılan bir ekibin parçası olan Katılımcılara ilişkin kişisel veriler Anadolu Sigorta tarafından Astart sonundan gerekli görülen süreye kadar muhafaza edilecektir. Kazanan Ekip’ten olan Katılımcılara ilişkin kişisel veriler ise verilen son ödül tarihindengerekli görülen süreye kadar Anadolu Sigorta tarafından saklanacaktır.

MADDE 8 – Medya Malzemeleri Yetki ve Görsellerin Kullanımı

8.1. Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, Anadolu Sigorta’nın; adını, soyadını, iş yeri adresini ve Projesinin tanımını, ticari reklam ve yurtiçi ve yurtdışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla Anadolu Sigorta’ya ait web sitesi veya websiteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın kullanmasına müsaade eder ve Anadolu Sigorta’ya bu konuda yetki verir. Bu yetkiye Astart sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

MADDE 9 – Fikir ve Mülkiyet Hakları

9.1. Astart ve unsurlarına ilişkin fikri mülkiyet hakları

9.1.1. Astart’a ayrılan Web sitesi’nde belirtilen veya çoğaltılan Astart’a ilişkin tüm unsurlar, hak sahiplerinin

mülkü olarak kalacaktır.
 

9.1.2. Astart esnasında Katılımcılar’a sunulan tüm veriler (Veri), Anadolu Sigorta’nın kendi mülkü olarak kalacaktır. Veriler, fikri mülkiyet hakkına tabi olabilir. Katılımcılar, Verileri, fikri mülkiyet haklarına göre ve uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

Katılımcılar’a, Anadolu Sigorta tarafından verilen Verileri kullanmaları konusunda verilen yetki, sadece Astart ile sınırıdır. Verilerin Astart kapsamı dışında kullanımı yalnızca Anadolu Sigorta’nın yazılı izni ile mümkündür.

9.2. Projelere İlişkin Fikri Mülkiyet Hakları

9.2.1. Her bir Katılımcı, Astart esnasında sunulan Projenin orijinal olduğunu ve Ekip’in bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını, üzerinde herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyete konu bir hakkının bulunmadığını, 3.kişilere devir yetkisinin bulunduğunu ve fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder. Katılımcılar bu yükümlülüğe aykırılık sebebi ile gündeme gelecek olan zarar sebebi ile müşterek ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
Katılımcılar, Projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir.
 

Her bir Katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

MADDE 10 – Katılımcıların Taahhüt ve Yükümlülükleri

10.1. Astart etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer Ekip’lerin
çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Anadolu Sigorta, bu

ilkelere uymayan Ekip’i ve/veya Katılımcı’yı Astart’dan diskalifiye edebilir.
 
Anadolu Sigorta, ayrıca uğradığı zararın tazminini talep hakkı saklı olmak üzere sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Astart’da hile yapan, Astart’ı aldatan, doğru bilgi verme yükümlülüğüne aykırı hareket eden, düzen ve huzuru bozan, ahlaka ve adaba aykırı davranışlar sergileyen veya rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir Katılımcı ve/veya bir Ekip’e karşı işlem yapma, ilgili ekip ya da kişiyi diskalifye etme hakkını saklı tutar.
 
10.2. Katılımcılar ve Ekipler, ödül töreni tarihinden başlayarak minimum bir yıl süresince Anadolu Sigorta’nın Projelerine ilişkin medya çalışmalarına yönelik bir talep olursa buna uymayı taahhüt eder.
 
10.3. Her bir Ekip’in, ödül töreninden itibaren Proje’sinin pazarlanması için üçüncü şahıslarla görüşmeler başlarsa, öncesinde Anadolu Sigorta’ya başvurmak ve Anadolu Sigorta’nın, Proje üzerinde çalışmakla ilgilenmediğine dair yazılı bildirimini almak durumundadır. Bu bildirimi Anadolu Sigorta, başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde verecektir. Bu koşuldan sonra Katılımcılar, üçüncü şahıslarla görüşme yapmakta serbest olacaklardır.
 

10.4. Katılımcıların, Astart esnasında paylaştığı tüm bilgiler, kamunun bilgisi dâhilindedir ve bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 11 – Anadolu Sigorta'nın Yükümlülüğünün Sınırlandırılması

Anadolu Sigorta, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Astart’ın süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.
 
Astart’ın teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya Anadolu Sigorta’nın elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, Astart’ı durdurma ve/veya erteleme hakkını saklı tutar.Anadolu Sigorta, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.
 
Anadolu Sigorta, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Astart web sitesine erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Astart’da yer alır.

MADDE 12 – Anadolu Sigorta'nın Yükümlülüğünün Sınırlandırılması

Astart öncesinde ve esnasında, Web sitesini veya Anadolu Sigorta’ya ait diğer bir web sitesini çalışamaz duruma getirme amacıyla yavaşlatma veya bozma girişiminde bulunan bir kişiye karşı adli işlem başlatılacaktır. Anadolu Sigorta, Katılımcı’lardan Astart’a katılımlarını destekleyecek ek doküman talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 13 – Şartlarının Kabul Edilmesi

Astart’a kayıt, katılım ve iştirak, Katılımcılar tarafından Şartların kayıtsız şartsız tam kabulü ifade eder.
Şartlar Web sitesi üzerinde, Astart’ın sonuna kadar ve her halükarda 7 Ağustos 2018 tarihine kadar yayınlanacaktır.

Şartlar ve hükümler, Anadolu Sigorta tarafından herhangi bir tarihte yenilebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve Katılımcılar, Astart’a katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir Katılımcı, Astart’dan diskalifiye edilebilir.